3000 תינגרוא - תודוא

המח הצלמה - תונותיע
Tucows לש תורפ 4 - "ענענ" תצלמומ הנכות- 5 ןויצ - "הלאוו"
עובשה תנכות - "ןויס" עובשה תנכות - "ןייל-ןוא קרב"

ןאכ וצחל (31-10-00) " 'ב רטניא " תינכותב 'ב תשרב רדושש יפכ רתאה לעב םע ןויאר תעימשל

תנכותל תכלוהו תרבוגה השירדה לשב רואל האצי - "3000 תינגרוא"
תיעוצקמ היהית תאז םע דחי ךא - תיפיכו הנהמ היהת םגש הקיזומ
.הסונמהו ליחתמה D.j ל רבד לכל ישממ ןגרואכ הב ןגנל היהי ןתינו
םניח וניה םושירה רשאכ - "השפוח"כ םניחב הדרוהל תנתינ

freeware.co.il :תונכית
לאקזחי דדוע

לאקזחי ןולא :היצרטסינימדא
:ל תדחוימ הדות
ןמש ינמ -
טנאב רעס -


  [2.8MB] הנכותה תדרוהל ץחל  


 

תושיגנ תרהצהתורומש תויוכזה לכ freeware.co.il ידי לע השענ