...םינותיעה ובתכ ךכו
 

ןאכ וצחל (31-10-00) " 'ב רטניא " תינכותב 'ב תשרב רדושש יפכ אשונב ןויאר תעימשל

Internet - Now

Haretz - Captain-Internet

Maariv

Yedioth-Aharonot

Hasharon

  [2.8MB] הנכותה תדרוהל ץחל  

!םניחב דרוה - תיברעבו תיסורב םג וישכעמו תירבעב תכמות ךופה לע ךופה לש השדח הסריג   תורומש תויוכזה לכ freeware.co.il ידי לע השענ