םניח םושיר

.םניחב אוה רתאה ךרד 3000-תינגרואל םושירה !בל ומיש
?םימשרנ דציכ

.אמסיסהו םשה ףוסב םירתוימ םיחור אלל ראודב לבקתש םושירה תא קוידב קתעה בל םיש

.ןאכ ץחל 1.3 הסריג - "HotKey" תנכות תדרוהל
.ןאכ ץחל 4.0 הסריג - "ךופה לע ךופה" תדרוהל
User-name: freeware.co.il

Register-code: freeware.co.il

!םניחב דרוה - תיברעבו תיסורב םג וישכעמו תירבעב תכמות ךופה לע ךופה לש השדח הסריג   


  [2.8MB] הנכותה תדרוהל ץחל  
תורומש תויוכזה לכ freeware.co.il ידי לע השענ