ישאר   ישאר


הנכותה תדרוה


תונומת
הנכותה לש

םניח םושיר

הנכותה תודוא

תופסונ תונכות

רשק-תריצי / הכימת
http://www.freeware.co.il