ירודיס רפסמו שתשמ םש תלבק - םושיר


.םניחב שומישו הדרוהל תנתינ הנכותה

.ירודיס רפסמו םש לבקל שי הנכותב שמתשהל ךישמהל תנמ לע - םלוארתאה ךרד ןיילןוא םושיר


:אמסיסו םש ךלש ינורטקלאה ראודל חלשי ןכמ רחאל ,ח"ש 20 אבה קנילה ךרד םלשל שי

!ןאכ וצחיל - 1.4M םניחב הנכותה תדרוהל

[HotKey.zip]
  


םושיר הדרוה הכימת תופסונ תונכות ךסמ תנומת ישאר