ירודיס רפסמו שתשמ םש תלבק - םושיר


.םניחב שומישו הדרוהל תנתינ הנכותה

.ירודיס רפסמו םש לבקל שי הנכותב שמתשהל ךישמהל תנמ לע - םלוארתאה ךרד ןיילןוא םושיר


:אמסיסו םש ךלש ינורטקלאה ראודל חלשי ןכמ רחאל ,ח"ש 20 אבה קנילה ךרד םלשל שי

!ןאכ וצחיל - 1.4M םניחב הנכותה תדרוהל

[HotKey.zip]
  


[ םושיר ] [ הדרוה ] [ הכימת ] [ תופסונ תונכות] [ ךסמ תנומת ] [ תושיגנ תרהצה ] [ ישאר ]