"ךופה לע ךופה" תנכות רתא

:השדח תבותכל רבע


www.LangOver.com
LangOver 5 - Change language keyboard

[שדחה רתאל הסינכ]

Like ץחל - ךופה לע ךופה תא תבהא םאטא'צב וא ךמסמב טסקט םתדלקהש םויב םעפ תוחפל םכל הרק ןוכנ
!?הכופהה הפשה בצמב היה תדלקמה בצמ ךא
המ ןכלו תילגנאב היה תדלקמה בצמ ךא "םולש"בותכל םתיצר לשמל
?הא ןבצעמ, "ouka":היה תועטב םכל אציש
:היעבל טושפ ןורתפ האיבמ LangOver 5.0 ךופה לע ךופה
!!ןקותת הלימה ,והז F10 אלפה שקמ לע ץחל , הייוגשה הלימה ןמס

:הנכותב תפסונ תורשפא
."םולש"ל ךופהי "שלום" ו תויתואה לש ךופיה עצבת F6 לע הציחל
.לגוגב תולקב שפחי Control+Gו ,"ab"ל "AB" ךופהי F10+SHIFT
.הפש לכל הפש לכמ תולקב םגרתי Control+T
.ןופטראמסה רישכמל PCהמ טסקט תחילש Control+M
.תירבעב םיטפשמו םילימ תולקב דקנמ ןדקנ !שדח

.םכנוצר יפל תויצקנופה ישקמ תא תונשלו רבכעב םג שמתשהל ןתינ


,SDK תרזעב תנכתלו חתפל ,Online הכיפה עצבל ןתינ שדחה רתאב
.הנכותה תא דירוהלו

!הדות - ןאכ וצחל החותיפ ךשמהל םורתל ידכ .םניחב ךל תנתינ "ךופה לע ךופה" *

תושיגנ תרהצה