w  w  w  .  f  r  e  e  w  a  r  e .  c  o  .  i  l   
   :שופיחל הנכות םש סנכה - םכח שופיח
3000 תינגרוא   |   HotKey   |   5.0 ךופה לע ךופה     :תיבה תונכות


Change language keyboard in windows - Download now!תושיגנ תרהצה רשק רוצ